Hybrid Vehicles Take Hit Post GST?

Hybrid Vehicles Take Hit Post GST?