Why Did Ajay Piramal Buy Piyush Goyal’s Company?

Why Did Ajay Piramal Buy Piyush Goyal’s Company?