Abhishek Manusinghvi Says CBI's Case Against Karti 'Most Bizarre'

Abhishek Manusinghvi Says CBI's Case Against Karti 'Most Bizarre'

Abhishek Manusinghvi Says CBI's Case Against Karti 'Most Bizarre'